Kineograph: taking the pulse of a fast-changing and connected world (2012)

by Raymond Cheng, Ji Hong, Aapo Kyrola, Youshan Miao, Xuetian Weng, Ming Wu, Fan Yang, Lidong Zhou, Feng Zhao, Enhong Chen
Venue:In EuroSys