Self-adaptive hierarchical sentence model (2015)

by Han Zhao, Zhengdong Lu, Pascal Poupart
Venue:In IJCAI