Opinion Word Expansion and Target Extraction through Double Propagation. (2011)

by Guang Qiu, Bing Liu, Jiajun Bu, Chun Chen
Venue:Computational Linguistics,