You are how you click: Clickstream analysis for Sybil detection (2013)

by Gang Wang, Tristan Konolige, Christo Wilson, Xiao Wang, Heather Zheng, Ben Zhao
Venue:In Proc. of Usenix Security