DMCA

MicroRNA expression and regulation in human, chimpanzee, and macaque brains. PLoS Genet (2011)

by Hai Yang Hu , Song Guo , Jiang Xi , Zheng Yan , Ning Fu , Xiaoyu Zhang , Corinna Menzel , Hongyi Yang , Min Zhao , Rong Zeng , Wei Chen
Citations:11 - 0 self