DMCA

When is a network epidemic hard to eliminate?

by Kimon Drakopoulos , Asuman Ozdaglar , John N. Tsitsiklis