DMCA

Regulate Human Type 1 Iodothyronine Deiodinase Gene in Liver

by Naotetsu Tagami , Tetsuya Ueda-sakane , Masakatsu Miura , Masako Yasoda , Akihiro Tamura , Naohisa Arai , Hiroshi Nakao , Naotetsu Kanamoto , Tetsuya Tagami , Yoriko Ueda-sakane , Masakatsu Sone , Masako Miura , Akihiro Yasoda , Naohisa Tamura , Hiroshi Arai , Kazuwa Nakao