DMCA

Prediction-based dynamic energy management in wireless sensor networks (2007)

by Xue Wang , Jun-jie Ma , Sheng Wang , Dao-wei Bi
Venue:Sensors 2007
Citations:16 - 7 self