DMCA

Fuzzy kappa for the agreement measure of fuzzy classifications $

Cached

Download Links

by Weibei Dou A , Yuan Ren A , Qian Wu A , Su Ruan C , Yanping Chen D , Daniel Bloyet B , Marc Constans E