DMCA

An Adaptive Method for Choosing Center Sets of RBF Interpolation

Cached

Download Links

by Dianxuan Gong , Jincai Chang , Dianxuan Gong , Jincai Chang , Chuanan Wei