DMCA

Potential Plastid Sigma Factors of RNA Polymerase in Rice:

Cached

Download Links

by Cell Physiology , Yoshiki Kubota , Akio Miyao , Hirohiko Hirochika , Yuzuru Tozawa , Hiroyuki Yasuda , Yuichi Tsunoyama , Yasuo Niwa , Makoto Shirai , Munehiko Asayama