DMCA

Classification of digital photos taken by photographers or home users (2004)

by Hanghang Tong , Mingjing Li , Hong-jiang Zhang , Jingrui He , Changshui Zhang
Venue:In Proceedings of Pacific Rim Conference on Multimedia
Citations:19 - 0 self