DMCA

doi:10.1093/comjnl/bxu091 A Trust Routing for Multimedia Social Networks (2013)

by Guowei Wu , Zuosong Liu , Lin Yao , Jing Deng , Jie Wang