DMCA

Hyperglycaemia exacerbates choroidal neovascularisation in mice via the oxidative stress-induced activation of STAT3 signalling in RPE cells. PLoS ONE 2012; 7:e47600-[PMID

Cached

Download Links

by Xia Li , Yan Cai , Yu-sheng Wang , Yuan-yuan Shi , Wei Hou , Chun-sheng Xu , Hai-yan Wang , Zi Ye , Li-bo Yao , Jian Zhang
Citations:1 - 0 self