DMCA

Nucleosome dynamics define transcriptional enhancers (2010)

by Housheng Hansen He , Clifford A Meyer , Hyunjin Shin , Shannon T Bailey , Qianben Wang , Yong Zhang , Kexin Xu , Min Ni , Mathieu Lupien , Jason D Lieb , Keji Zhao , Myles Brown , Xiaole Shirley Liu
Venue:Nat. Genet
Citations:27 - 3 self