DMCA

Document Summarization using Conditional Random Fields (2007)

by Dou Shen , Jian-tao Sun , Hua Li , Qiang Yang , Zheng Chen
Venue:In Proceedings of IJCAI 07
Citations:71 - 0 self