DMCA

DataScope: Viewing Database Contents in Google Maps (2007)

by Tianyi Wu , Xiaolei Li , Dong Xin , Jiawei Han , Jacob Lee , Ricardo Redder
Venue:Way. VLDB
Citations:9 - 4 self