DMCA

quantitative traits

Cached

Download Links

by Hongjun Liu , Yongchao Niu , Pedro J. Gonzalez-portilla , Huangkai Zhou , Liya Wang , Tao Zuo , Cheng Qin , Shuaishuai Tai , Constantin Jansen , Yaou Shen , Haijian Lin , Michael Lee , Doreen Ware , Zhiming Zhang , Thomas Lübberstedt , Guangtang Pan