DMCA

DeepID-Net: multi-stage and deformable deep . . .

Cached

Download Links

by Wanli Ouyang , Ping Luo , Xingyu Zeng , Shi Qiu , Yonglong Tian , Hongsheng Li , Shuo Yang , Zhe Wang , Yuanjun Xiong , Chen Qian , Zhenyao Zhu , Ruohui Wang , Chen-change Loy , Xiaogang Wang , Xiaoou Tang