A Novel Cyberspace-Oriented Access Control Model

Cached

Download Links

by Fenghua Li , Yanchao Wang , Rongna Xie , Jinbo Xiong , Fangfang Shan