DMCA

1Kernelet: High-Throughput GPU Kernel Executions with Dynamic Slicing and Scheduling

by Jianlong Zhong , Bingsheng He