DMCA

Dynamic Correlative VM Placement for

Cached

Download Links

by Quality-assured Cloud Service , Wei Wei , Xuanzhong Wei , Tao Chen , Xiaofeng Gao , Guihai Chen