Robust 3d action recognition with random occupancy patterns

by Jiang Wang , Zicheng Liu , Jan Chorowski , Zhuoyuan Chen , Ying Wu
Venue:In ECCV
Citations:45 - 2 self