DMCA

1A Kernel Classification Framework for Metric Learning

by Faqiang Wang , Wangmeng Zuo , Lei Zhang , Senior Member , Deyu Meng , David Zhang