DMCA

Dynamic Root of Trust for Measurement (2014)

Cached

Download Links

by Weiqi Dai A , Hai Jin A , Deqing Zou A , Shouhuai Xu B , Weide Zheng A , Lei Shi A , Laurence Tianruo Yang A , Cloud Computing , Xen Hypervisor