DMCA

The Buffered pi-Calculus: A Model for Concurrent Languages?

by Xiaojie Deng , Yu Zhang , Yuxin Deng , Farong Zhong