DMCA

GoFFish: A Sub-Graph Centric Framework for Large-scale Graph Analytics

by Yogesh Simmhan , Alok Kumbhare , Charith Wickramaarachchi , Soonil Nagarkar , Santosh Ravi , Cauligi Raghavendra , Viktor Prasanna
Citations:2 - 2 self