DMCA

Analysis of the interchannel response in a MEMS 1 N2 wavelength-selective switch (2007)

by Jui-che Tsai , Chun-yi Yin , Chia-wei Sun , Ming C. Wu