LI: COMPACT VIDEO CODE FOR ROBUST FACE RETRIEVAL IN TV-SERIES 1 Compact Video Code and Its Application to Robust Face Retrieval in TV-Series

by Yan Li , Ruiping Wang , Zhen Cui , Shiguang Shan , Xilin Chen