DMCA

Robust multi-resolution pedestrian detection in traffic scenes (2013)

by Junjie Yan , Xucong Zhang , Zhen Lei , Shengcai Liao , Stan Z. Li
Venue:In CVPR
Citations:15 - 2 self