DMCA

Feature-based modeling Semantic feature (2013)

by Long Zeng A , Yong-jin Liu B , Jin Wang C , Dong-liang Zhang D , Matthew Ming-fai Yuen A