DMCA

A feasible descent SQP . . . optimization without strict complementarity (2005)

Cached

Download Links

by Jin-bao Jian , Chun-ming Tang , Qing-jie Hu , Hai-yan Zheng