DMCA

NAR Breakthrough Article Three-tiered role of the pioneer factor (2013)

by Dayong Wu , Benjamin Sunkel , Zhong Chen , Xiangtao Liu , Zhenqing Ye , Qianjin Li , Ra Grenade , Jingdong Ke , Chunpeng Zhang , Hongyan Chen , Kenneth P. Nephew , Tim H. -m. Huang , Zhihua Liu , Victor X. Jin , Qianben Wang