DMCA

Image interpolation based on nonlocal self-similarity (2013)

Cached

Download Links

by R Esearch Article , Qiang Guoa , Caiming Zhanga , Qian Liuc , Yunfeng Zhanga , Xiaohong Shena