DMCA

Predicting Consistency-Maintenance Requirement of Code Clones at Copy-and-Paste Time

by Xiaoyin Wang , Yingnong Dang , Lu Zhang , Dongmei Zhang , Erica Lan , Hong Mei , Senior Member