DMCA

The Regression Discontinuity Design (2010)

by Elliott Fan , Xin Meng , Zhichao Wei , Guochang Zhao , Elliott Fan , Xin Meng , Zhichao Wei , Guochang Zhao