DMCA

Optimizing Load Balancing and Data-Locality with Data-aware Scheduling

Cached

Download Links

by Ke Wang , Xiaobing Zhou , Tonglin Li , Dongfang Zhao , Michael Lang , Ioan Raicu , Hortonworks Inc
Citations:4 - 2 self