DMCA

Experience Report: The Next 600 Haskell Programmers

by Jasmin Christian , Blanchette Tobias , Nipkow Lars , Noschinski Dmitriy Traytel