DMCA

Combining Data-Driven Constituent and Dependency Parsers for CIPS-ParsEval-2009

by Wang Rui , Zhang Yi , Qiu Wei , Chen Mosha , Li Tingyu , Zhang Wenbo , Yao Tianfang