DMCA

COARSE-TO-FINE VIDEO TEXT DETECTION

by Guangyi Miao , Qingming Huang , Shuqiang Jiang , Wen Gao