OPTICAL TRANSITION RADIATION MEASUREMENTS ON THE BEIJING FREE-ELECTRON LASER*

by Li Quanfeng A , Wu Pin , Gao Jianjiang , Wu Gang