DMCA

Convergence of a Mean Shift Algorithm

by Li Xiang-ru , Wu Fu-chao , Hu Zhan-yi