DMCA

Hershel: Single-Packet OS Fingerprinting

by Zain Shamsi , Ankur N , Derek Leonard , Dmitri Loguinov