DMCA

and

by Donald S. Kenkel , Tsui-fang Lin , Shinichi Sakata , Joseph V. Terza