DMCA

DOPPLER RADAR DATA ASSIMILATION WITH WRF-VAR: CURRENT STATUS AND FUTURE PLAN

by Qingnong Xiao , Juanzhen Sun , Wen-chau Lee , Eunha Lim , Soichiro Sugimoto , Jianfeng Gu , Xiaoyan Zhang , Yong-run Guo , Dale M. Barker , Xiang-yu Huang , Ying-hwa Kuo