DMCA

Towards establishment of a rice stress response interactome. PLoS Genet. 7: e1002020 (2011)

by Young-su Seo , Mawsheng Chern , Laura E. Bartley , Muho Han , Ki-hong Jung , Insuk Lee , Harkamal Walia , Todd Richter , Xia Xu , Peijian Cao , Wei Bai , Rajeshwari Ramanan , Loganathan Arul , Patrick E. Canlas , Y Ruan , Chang-jin Park , Xuewei Chen , Jong-seong Jeon , Pamela C. Ronald
Citations:15 - 4 self