DMCA

BMC: An Efficient Method to Evaluate Probablistic Reachability Queries

by Ke Zhu , Wenjie Zhang , Gaoping Zhu , Ying Zhang , Xuemin Lin