DMCA

Broadcast Capacity for Wireless Ad Hoc Networks*

by Xiang-yang Lit , Jizhong Zhaot , Yan-wei Wu , Shao-jie Tang , Xiao-hua Xu , Xu-fei Mao