DMCA

1 Image Set based Collaborative Representation for Face Recognition

by Pengfei Zhu , Student Member , Wangmeng Zuo , Lei Zhang , Simon C. K. Shiu , David Zhang
Citations:1 - 0 self