DMCA

ORIGINAL ARTICLE Realistic simulation of mixing fluids (2010)

by Shiguang Liu , Qiguang Liu , Qunsheng Peng , S. Liu , Q. Liu , S. Liu , Q. Peng